AgroLinia.pl

Nowy Katalog Firm Rolniczych

Jeżeli działasz w branży rolnej, prowadzisz gospodarstwo rolne, sprzedaż urządzeń, maszych lub hodujesz zwierzęta lub sprzedajesz płody rolne - ta strona jest dla Ciebie. Wystarczy założyć bezpłatne konto aby dodać swoją dzialaność do naszego katlalogu.

Zarejestruj się!

Nowości

DARMOWE OGŁOSZENIA

Prowadzisz produkcję roślinną lub zwierzęcą? Dodaj darmowe ogłoszenie w naszym portalu rolnym. Dzieki niemu dotrzesz do tysięcy zainteresowanych internautów poszukujących ważnych informacji z branży.

Więcej informacji

Lista produktów

Więcej informacji

Artykuły

Rynny ciągłe (ciągnione, taśmowe) w rolnictwie

Już kilkadziesiąt lat temu rynny ciągnione pojawiły się na rynku amerykańskim, coraz częściej pojawiają się również w Polsce – jako zastępstwo rynien wykonanych z innych materiałów, a także metalowych o wielu łączeniach. Taśmowe rynny kwadratowe w systemie ciągłym produkuje się bezpośrednio na placu budowy. Dzięki temu, można bardzo dokładnie zebrać pomiary budynku i na bieżąco produkować rynny poziome bez łączeń. W tym celu wykorzystuje się specjalistyczne narzędzia dekarskie, a także zaprojektowane w tym celu maszyny produkcyjne zmieniające arkusze blachy metalowej (aluminiowej, stalowej, miedzianej lub innej) w rury, rynny itp.Dotacje dla Rolników

Zaniedbania i zapóźnienie, jakie w ciągu wielu lat nawarstwiły się na obszarach wiejskich w Polsce osiągnęły w pewnym momencie niepokojący poziom, który zaczął wręcz zagrażać dalszemu rozwojowi naszego kraju i stał się najbardziej złożonym i najtrudniejszym problemem społeczno – ekonomicznym. Rozwój wsi i rolnictwa w Polsce w długim okresie czasu musiał uwzględniać zarówno tendencje w skali globalnej, jak i skali Unii Europejskiej. Przystąpienie Polski do tej organizacji i włączenie rolnictwa naszego kraju do Wspólnej Polityki Rolnej i polityki strukturalnej UE stało się drogą wyjścia z tej trudnej sytuacji. Eksperci, w początkowym etapie integracji Polski z UE oszacowali, iż wielkość transferów na rzecz producentów rolnych w Polsce z tytułu różnych programów Wspólnej Polityki Rolnej wyniesie około 3-4 mld euro rocznie. Instytucją zarządzającą programami unijnymi było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a zaangażowane w ich realizację były ponadto: Agencja Restrukturyzacji i ModernizHodowla Owiec

Hodowla zwierząt to jeden z działów rolnictwa, obok hodowli roślin, sadownictwa, pszczelarstwa, czy rybołówstwa. Hodowla zaś to działania człowieka zmierzające do ciągłego ulepszania zwierząt, a także tworzenie nowych osobników ze ściśle z góry określoną cechą. W związku z tym hodowla nie jest dziedziną odosobnioną, ale bezpośrednio powiązaną z naukami takimi jak: fizyka, genetyka, biochemia, czy matematyka. W Polsce do zwierząt, które najczęściej są hodowane zaliczyć można: krowy, świnie, konie, owce, kozy, czy drób. Tak samo jak całej rolnictwo, tak i hodowla uzależniona jest od wielu czynników zewnętrznych, w tym także od czynników klimatycznych, glebowych, czy chorobotwórczych. Jednym zaś z najważniejszym elementem udanej hodowli jest właściwe żywienie zwierząt przez człowieka. Cała ta działalność powinna bowiem zmierzać w kierunku zapewnienia zwierzętom warunków najbardziej sprzyjających ich bytowi, co przeniesie się w ich odpowiednią produktywność. Ważne jest również to ...Hodowla Kóz

Rolnictwo jest jedną z ważniejszych działów gospodarki narodowej. W XXI wieku rolnictwo światowe charakteryzuje się intensywną produkcją płodów rolnych oraz hodowlą zwierzęcą. W Polsce z tą hodowlą jest raczej różnie. Polski rolnik bowiem w swojej działalności otrzymuje bardzo małe wsparcie ze strony rządu, a ponadto coraz trudniej mu zbyć wyprodukowane towary. Zwierzętami, które najczęściej są obecnie w Polsce hodowane są: krowy, świnie, konie, owce, kozy, a także drób. Podobnie jak i rolnictwo, także i hodowla są w ścisłej zależności od warunków klimatycznych, a także każdy rodzaj prowadzonej hodowli podlega innych wymaganiom i ograniczeniom. Jedną z popularniejszych hodowli w Polsce jest hodowla kóz. Zwierzę to i jego hodowla mają wieloletnią tradycję w Polsce. Jeszcze bowiem przed wojną kozy dostarczały społeczeństwu wielu ważnych produktów białkowych. Wtedy jednak hodowane były głównie dla własnych potrzeb. Dopiero w latach 80-tych zwierzę to stało się przedmiotem zainteresowaniHodowla Koni

Hodowla zwierząt gospodarskich jest jedną z głównych dziedzin rolnictwa. w dalekiej przeszłości hodowla człowieka polegała na hodowaniu oswojonych zwierząt dzikich. Obecnie zaś hodowla zwierząt ma za zadanie dostarczenie żywności dla człowieka, a także wyhodowanie nowych osobników danego gatunku, posiadającego ściśle określoną cechę – hodowla uszlachetniająca. W Polsce hodowla dotyczy w szczególności takich zwierząt jak: bydło, trzoda chlewna, konie, owce, kozy, a także drób. Chociaż w porównaniu do hodowli roślin, hodowla zwierząt w Polsce jest bardziej rozwinięta, to i tak nasz kraj należy do krajów o średnio rozwiniętej hodowli zwierząt. Wśród hodowanych zwierząt mogą być m.in. konie, choć ten rodzaj hodowli jest w Polsce bardzo ograniczony i nie odgrywa większego znaczenia. Konie oprócz źródła żywności służyć mogą człowiekowi przede wszystkim jako siła pociągowa, bądź do jazdy wierzchem. Ta funkcja jednak, ze względu na dużą mechanizację rolnictwa przestała odgrywać tak dużeHodowla Drobiu

Hodowla jest złożonym procesem mającym na celu rozwój w warunkach sztucznych, lecz optymalnych, hodowanych roślin, bądź zwierząt. Jest to jeden z ważniejszych działów rolnictwa, także polskiego. Najczęściej hodowanymi zwierzętami są: bydło, trzoda chlewna, konie, owce, kozy, a także drób. Do drobiu zaliczyć należy: kury, kaczki, gęsi oraz indyki. Najpopularniejsze z tej grupy są oczywiście kury, które towarzyszą człowieku od tysięcy lat. Obok tradycyjnego drobiu, w Polsce coraz bardziej popularna jest hodowla drobiu ozdobnego, wśród którego wymienić można: bażanty, kuropatwy, przepiórki, kaczki, indyki, gęsi, a nawet strusie. W krajach Europy zachodniej ten rodzaj hodowli był bardzo popularny od wielu lat, natomiast w Polsce hodowla ta została rozpopularyzowana głównie dzięki wzrostowi liczby gospodarstw agroturystycznych, w których dróg ozdobny jest swego rodzaju elementem dekoracyjnym i urozmaiceniem gospodarstwa. Najwięcej gatunków drobiu ozdobnego, hodowanych głównie przezHodowla Krów i Bydła

Rolnictwo to jedna z najstarszych i najważniejszych dziedzin działalności gospodarczej człowieka, którego celem jest wytworzenie żywności oraz surowców dla ludności oraz przemysłu, niezbędnych do codziennego użytku. W skład rolnictwa wchodzą przede wszystkim: uprawa roślin, hodowla roślin i zwierząt, ale także: sadownictwo, pszczelarstwo, rybactwo oraz rybołówstwo. Hodowla zaś to nauka zajmująca się nieustannym ulepszaniem zwierząt przez człowieka, jak również tworzenie nowych, lepszych osobników, z daną, określoną cechą. Hodowla związana jest w związku z tym z takimi naukami jak: fizjologia zwierząt, genetyka, cytologia, biochemia, chemia, matematyka, czy fizyka. Najdawniejszą formą hodowli wykorzystywanej przez człowieka jest udomowienie zwierząt dzikich, a następnie ich hodowanie. Chów zwierząt gospodarczych w Polsce obejmuje w szczególności: bydło, trzoda chlewna, konie, owce, kozy, oraz drób. Oczywiście tak jak całe rolnictwo, tak i hodowla krów oraz bydła uzależniona jestHodowla Trzody Chlewnej

Hodowla zwierząt jest jednym z ważniejszych działów rolnictwa. Pierwsze formy hodowli podejmowanej przez człowieka była oswajanie zwierząt dzikich oraz ich hodowla. Zwierzęta w ciągu swojego życia przetwarzają produkty roślinne na produkty o wyższym stopniu kaloryczności, dlatego są tak ważne dla ludzi. Najbardziej jednak pożądanymi produktami przez człowieka są biało i tłuszcze zwierzęce. Często hodowla zwierząt ma również na celu wyhodowanie nowego osobnika o określonych z góry cechach. Zwierzęta w procesie hodowli dostarczają człowiekowi nie tylko mięsa, ale także tłuszczy, mleka, włókna, futra, skóry, czy kości. Oczywiście hodowla zwierząt, tak, jak całe rolnictwo, wymaga określonych warunków, które jej sprzyjają. Dlatego też hodowla zwierząt realizowana jest głównie w średnich szerokościach geograficznych, gdzie generowane są wysokiej jakości paszy, będące pożywieniem hodowanych zwierząt, a także występuje sprzyjający, umiarkowany klimat. Zarówno hodowla roślin, jak i hodowlaRolnictwo w Polsce

Rolnictwo jest to jeden z ważniejszych i najstarszych działów każdej gospodarki, której zasadniczym celem jest dostarczenie odbiorcy płodów rolnych z przeznaczeniem na konsumpcję. Produkty te, zarówno roślinne, jak i zwierzęce, rolnicy pozyskują z hodowli zwierząt, uprawie i hodowli roślin, sadownictwie, pszczelarstwie, czy też rybołówstwie. Oczywiście rolnictwo jest bezpośrednio związane, a wręcz uzależnione zarówno od warunków klimatycznych panujących na danym obszarze, a w tym w szczególności od: klimatu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gleb, ale także od czynników przyrodniczych, czyli m.in. od: sposobów gospodarowania, wielkości gospodarstw, wkładu kapitału i pracy, czy obowiązującej polityki rolnej. W praktyce wyróżnia się rolnictwo ekstensywne oraz intensywne. Rolnictwo ekstensywne, zwane także drobnotowarowym lub tradycyjnym to system produkcji rolnej, zorganizowanej w gospodarstwach, które rezygnują z nawozów mineralnych i pestycydów. Ten rodzaj rolnictwa występuje w krajKierunki Nowoczesnego Rolnictwa

W dzisiejszych czasach rolnictwo aby mogło się prawidłowo rozwijać, wymaga dotacji z Unii Europejskiej. Stosunkowo około 50 procent wszystkich środków unijnych przeznaczane jest na różnego rodzaju pomoc dla ogólnie pojętego rolnictwa. Taki procent finansów na rolnictwo wydaje się dość duży, ale niegdyś osiągał poziom jeszcze wyższy tj. około 60 procent w budżecie Unii Europejskiej. Wszyscy też wiedzą, że bez wsparcia, bez dotacji i zależności od pieniędzy unijnych rolnictwo nie będzie mogło ani stosować nowych technologii ani szybko i efektywnie dążyć do rozwoju. Dla nowoczesnego rolnictwa w Polsce wzorcem jest rzecz jasna rolnictwo europejskie, które już po zakończeniu drugiej wojny światowej osiągnęło dość wysoki poziom. Zdano sobie przy tym sprawę z tego, jak bardzo ważne i niezbędne jest wsparcie ze strony państwa. Do powodzenia w tej specyficznej branży przyczynia się bowiem wiele czynników, na które rolnik nie może mieć wpływu ...1 |  2      

Akapity [ od 1 od 10 ] z 11